One response to “Publicity Photos (courtesy of Thomas Drymon)